Algemene voorwaarden M-factuurALGEMENE VOORWAARDEN de nationale M-factuur

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de M-factuur APP (de App ). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
De App geeft zowel particulieren als zakelijke gebruikers de mogelijkheid mobiel hun facturen te maken en te delen met elkaar en met derden. Ook kan de gebruiker handig een complete factuuradministratie van inkomende en uitgaande facturen bijhouden. De factuuradministratie is ook te delen met andere appgebruikers (de Dienst ).
Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat u de App gebruikt, stem t u ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.
Artikel 1 - Algemeen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de App gebruikt.
2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.m-factuur.nl.
3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
Artikel 2 - Gebruiksregels van de App
1. u mag de App niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. u mag het volgende niet via de App verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie;
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. u mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. u zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal u deze gegevens niet misbruiken.
5. u mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de App is bedoeld.
6. Als u melding wilt maken van een gebruiker die de App misbruikt, kunt u een bericht sturen naar info@m-factuur.nl.
Artikel 3 - Het platform
Het doel van de App is om een platform te bieden waar u met andere gebruikers in contact kunt komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die u met andere gebruikers maakt. Als u en een andere gebruiker een conflict krijgen, moeten jullie dat conflict zelf oplossen.
Artikel 4 - Beschikbaarheid van de App
1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de App beschikbaar is.
2. Wij garanderen niet dat App foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de App niet of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie , vermeld in de App .
Artikel 5 - Gebruikersaccount
1. u moet minstens nvt jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
2. u moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen. u moet uw wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.
3. Als u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, moet u dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.
Artikel 6 - Prijzen
1. Wij bieden de Dienst gratis aan. Wij mogen besluiten u te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag u gratis en meteen opzeggen.
2. Als u moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk in de App vermelden.
Artikel 7 - Uitsluiting
Wij behouden ons het recht voor om u (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de App te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om u geen toegang meer te verlenen of uw account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.
We kunnen u bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Uw account te verwijderen;
• onderdelen van de Dienst voor u te blokkeren.
Artikel 8 - Geheimhouding
Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. u w persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.
Artikel 9 - Overige bepaling
nvt Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor:
1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze App, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de App, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen; 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de App, om redenen die buiten onze macht liggen. Artikel 11 - Vrijwaring
Door de App te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.
Artikel 12 - Intellectueel eigendom
1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
– niet-exclusief;
– kosten- en rechtenvrij;
– overdraagbaar;
– wereldwijd.
2. Door de App te gebruiken, verklaar je dat:
– je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
– je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
3. Je mag inhoud van de App niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.
Artikel 13 - Geschillen
Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Noord-Holland bevoegd om over het geschil te oordelen.
In deze privacy statement kun je lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij jouw gegevens bewaren en gebruiken. Deze privacy statement is van toepassing op onze website www.m-factuur.nl (de Website ) en de diensten die wij, M-factuur, aanbieden .

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een persoonlijk account maakt op onze Website, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals: je naam, je adres, telefoonnummer, e-mailadres . Als je 16 jaar of jonger bent, moet je de toestemming van je ouders of voogd hebben om onze Website te gebruiken. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren; zoals je type browser, type computer en technische informatie van de manier waarop je contact maakt met onze Website.

Waarom bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens om je aanmelding en verzoek te verwerken, onze diensten te verbeteren en te beschermen en je persoonlijke account te beheren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacy statement. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens niet delen met anderen.

Hoe beschermen wij jouw persoonlijke gegevens?

We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met Secure Socket Layer (SSL). Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen?

Je kan je persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen door ons een e-mail te sturen naar klantenservice@m-factuur.nl.

Cookies

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Een cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze Website bezoekt. Met cookies kan onze Website je herkennen wanneer je ons weer bezoekt. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Als je geen cookies wilt ontvangen kan je in je browser je instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: onze Website werkt dan minder goed.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen. Wijzigingen aan deze privacy statement Wij kunnen deze privacy statement zo nu en dan bijwerken. Als we een grote verandering aanbrengen in deze privacy statement, zullen we dit op onze Website vermelden en sturen wij je een e-mail.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een mail sturen naar klantenservice@m-factuur.nl.


de nationale M-factuur emmy belinfantelaan 20 1948DH, Beverwijk Telefoon: 0888070800 www.m-factuur.nl